OKEx Handelsbrugeraftale

1. Oversigt

1.1 OKEx Options Trading (“tjenesten”) er en virtuel handelstjeneste (Virtual Financial Asset (VFA)), der er lanceret af Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (herefter “OKEx”). Det er designet, administreret og drevet af OKEx. For at aktivere OKEx Options Trading skal du læse, forstå og acceptere “OKEx Options Trading User Agreement” og indholdet inkluderet i artikel 7.1 heri (“aftalen”). Læs alle vilkår og betingelser grundigt, inden du vælger at acceptere denne aftale.

1.2 Bemærk, at du ikke må bruge Tjenesten, før du accepterer vilkårene i Aftalen. Især ved at acceptere aftalen direkte eller bruge tjenesten, anerkender du, at du har accepteret vilkårene i aftalen.

2. Berettigelse til at bruge tjenesten

2.1 Du anerkender og accepterer at:

 • du har accepteret “OKEx servicevilkår”, og du er berettiget til og ikke forbudt at bruge de “tjenester”, der er defineret deri;
 • denne aftale strider ikke med lovgivningen i det land eller den region, hvor du kommer fra;
 • du er den juridiske ejer af de VFA’er, du har deponeret hos tjenesten, og de førnævnte VFA’er fås fra legitime kilder.

2.2 Du er opmærksom på og påtager dig risiciene ved at bruge Tjenesten, herunder men ikke begrænset til:

 • høj prisvolatilitet for VFA’er og deres derivater kan medføre stort eller totalt tab på kort tid
 • manglen på VFA’er deponeret som margin kan medføre øjeblikkelig likvidation af dine positioner, og du kan miste alle VFA’er, du har deponeret hos tjenesten;
 • der kan opstå aldersrelaterede teknologier, som kan forsinke eller blokere din brug af tjenesten;
 • markedsanomali kan ske, hvilket kan medføre tab af dine VFA’er.
 • fra tid til anden for at opretholde den generelle trivsel på markedet skal OKEx tilføje, fjerne eller ændre politikker. En sådan handling kan være til fordel for eller imod en individuel bruger som dig.

2.3 Du anerkender og accepterer at:

 • Du bruger ikke Tjenesten til noget ulovligt formål.
 • Du vil ikke starte eller lette nogen form for markedsmanipulation.

3. Brug af tjenesten

3.1 Tjenesten giver dig ordrebøger i realtid sammen med andre oplysninger. Du kan se eller downloade oplysninger til din egen analyse. OKEx er ikke ansvarlig for nogen vurdering eller analyse, du foretager på baggrund af de oplysninger, der leveres af tjenesten.

3.2 Du kan afgive ordrer i den form, der kræves af OKEx, via webstedet, klientsoftware, API eller andre kanaler. Når en ordre er udfyldt, kan du ikke annullere eller ændre den.

3.3 Når din åbne ordre er udfyldt, åbnes den tilsvarende position. Når en tæt ordre er udfyldt, lukkes den tilsvarende position. Tjenesten giver dig information om dine positioner og om værdien af ​​dine VFA’er og deres derivater i realtid.

3.4 Optionskontrakten afvikles dagligt kl. 08:00 (UTC). Derefter nulstilles UPL (Urealiseret fortjeneste og tab) og RPL (Realiseret fortjeneste og tab) til 0. Efter afviklingen kan det akkumulerede overskud fra denne afviklingscyklus trækkes tilbage. (For definitioner og beregninger af UPL og RPL henvises til OKEx Vejledning til indstillinger).

3.5 In-the-money optioner (ITM) udøves automatisk kl. 08:00 (UTC) på udløbsdatoen. Når kontrakten udnyttes, føjes VFA’er med tilsvarende udbetaling til købers kontosaldo og trækkes fra sælgerens. Både køber og sælger skal betale et gebyr for at udøve. At-the-money optioner (ATM) og out-of-the-money optioner (OTM) udløber uden at blive udnyttet kl. 08:00 (UTC) på udløbsdatoen. (For definitioner og beregninger af træningsafregningsbeløb, ITM, ATM og OTM henvises til OKEx Vejledning til indstillinger);

3.6 Du betaler OKEx for tjenesten. Med hensyn til betalingsordningen, henvises til OKEx-gebyrskema-niveau for detaljer.

3.7 Hvis der opstår markedsanomalier før afvikling og levering, inklusive men ikke begrænset til akut udsving i det underliggende indeks eller unormal tilbagekøbsrate, kan OKEx efter eget skøn beslutte at afregne på et passende tidspunkt med kommercielt rimelig metode. OKEx offentliggør en meddelelse om sådanne detaljerede regler.


4. Risikostyring

4.1 Tjenesten introducerer forskellige tiltag for at kontrollere de systematiske risici, herunder men ikke begrænset til:

 • Markprismekanisme
 • Delvis likvidationsmekanisme
 • Likvidationsmekanisme
 • Procedure for samfundsmæssig tilbageslag

OKEx forbedrer løbende sine risikostyringsforanstaltninger.

4.2 "Markprismekanisme". OKEx vedtager Mark Price Mechanism for at undgå brugernes potentielle tab forårsaget af prismanipulation eller andre ondsindede forseelser på markedet. Markpris beregnes ud fra sort model og justeres med den samlede ændring af prisforventningerne til optioner, ikke bestemt af transaktion eller tilbud på et enkelt instrument. OKEx anvender Markpris ved beregning af positionsværdi, PnL (fortjeneste og tab) og margin som grundlag for risikokontrol.

4.3 "Delvis likvidationsmekanisme". Når din konto ikke opfylder marginkravet, udløses delvis likvidation. Din konto overtages midlertidigt af servicens risikostyringsmotor. I delvis likvidationsmekanisme vil servicens risikostyringsmotor fortsætte med at afvikle dine positioner, indtil din konto igen opfylder marginkravet. Se venligst OKEx Vejledning til indstillinger for detaljer.

4.4 "Likvidationsmekanisme". Når kontoens egenkapital falder under likvidationsniveauet, udløses likvidation. Alle positioner på din konto overføres til servicens risikostyringsmotor til efterfølgende likvidation. Efter overførslen udslettes alle dine positioner, og kontoens egenkapital er nul. Se venligst OKEx Vejledning til indstillinger for detaljer.

4.5 "Procedure for samfundsmæssig tilbageslag". Tab forårsaget af likvidation af brugerkonti kaldes underskud. Under afviklingen beregner tjenesten det samlede underskud forårsaget af alle tvungne likvidationer (både på tidspunktet for udløsningen og efterfølgende likvidation af positioner af tjenestens risikostyringsmotor). Det samlede underskud kompenseres af tjenestens forsikringsfond i prioritet. Hvis forsikringsfonden er udtømt, vil den samfundsmæssige tilbagekaldelsesprocedure blive vedtaget af tjenesten for at dække det resterende underskud. Brugere, der har et nettofortjeneste i cyklussen, vil blive genstand for denne tilbagekobling. Se venligst OKEx Vejledning til indstillinger for flere detaljer.

4.6 Hvis størrelsen på dine positioner eller åbne ordrer akkumuleres til et niveau, der udgør en betydelig trussel for andre brugere, kan OKEx efter eget skøn anmode dig om at annullere dine ordrer eller lukke en del af dine positioner. Som en endelig foranstaltning forbeholder Tjenesten sig ret til at begrænse eller annullere dine positioner eller ordrer for at reducere risikoen i systemet.

5. Ansvarsbegrænsning

5.1 Du anerkender, at du forstår reglerne og politikkerne grundigt relateret til Tjenesten. OKEx hæfter ikke for dit tab på grund af misforståelse af reglerne og politikkerne. Især for at åbne eller vedligeholde dine positioner skal mængden af ​​VFA’er, du har deponeret som margin, opfylde visse krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, udløses tvungen likvidation. Når en tvungen likvidation sker, kan du miste alle de VFA’er, du har deponeret som margin.

5.2. Dine nøjagtige transaktionsoplysninger vises kun efter den endelige afregning. Oplysningerne, der vises mellem to på hinanden følgende afregninger, er kun til reference og kan ikke garanteres at være et officielt resultat. Du kan lide tab, hvis du opererer baseret på sådanne oplysninger, og OKEx er ikke ansvarlig for sådanne tab.

5.3 For at overholde ændringerne i love eller regler eller for at opretholde markedets overordnede trivsel skal OKEx efter eget skøn ændre politik, regler eller implementere nødregler fra tid til anden. Sådanne ændringer eller implementeringer kan føre til midlertidig utilgængelighed af din konto, clawback fra din konto, øjeblikkelig lukning af dine bestemte positioner eller anden afbrydelse af tjenesten. OKEx hæfter ikke for dit tab.

5.4 OKEx hæfter ikke for ethvert tab, der opstår i ukontrollerbare situationer, herunder men ikke begrænset til:

 • systemvedligeholdelse annonceret på forhånd;
 • funktionsfejl på internetenheden, som deaktiverede dataoverførsel;
 • krig, optøjer, oversvømmelser, jordskælv eller andre uventede forstyrrelser;
 • hackingangreb, computervirus, funktionsfejl på internetnetværk, bankproblemer, opdateringer af websteder, suspension af tjenester, forsinkelse eller annullering på grund af afbrydelse af regeringen;
 • uforudsigelige eller uløselige problemer med de tilgængelige teknologier
 • situationer forårsaget af tredjeparter, herunder upassende eller forsinket

5.5 Netværksfejl, systemfejl, hackingangreb og andre uforudsete faktorer har potentialet til at forårsage unormal omsætning, markedsforstyrrelser og andre mulige uregelmæssigheder. OKEx forbeholder sig ret til at annullere og / eller tilbageføre transaktioner over et tidsrum, hvor det finder tilstrækkeligt til at afbøde eventuelle skadelige markedseffekter. OKEx hæfter ikke for ethvert tab deraf.

5.6 Du er opmærksom på, at teknologiske afbrydelser kan ske uventet. OKEx hæfter ikke for ethvert tab, der opstår som følge af teknologiske afbrydelser, herunder men ikke begrænset til:

 • tab, forsinkelse, afbrydelse eller anden funktionsfejl i forbindelsen til tjenesten.
 • standsning, langsommelighed, intet svar eller anden funktionsfejl i tjenesten på grund af overbelastning.
 • funktionsfejl på grund af Tjenestens manglende evne til at hente nødvendige data korrekt fra en tredjepart via internettet.

5.7 OKEx forbyder strengt illoyal handelsadfærd. OKEx forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at udføre udøvende kontrol over din konto, hvis du

 • er involveret i prismanipulation eller andre ondsindede forseelser på markedet
 • kan skade andre brugere eller OKEx ved at udnytte tjenestens sårbarheder eller på anden urimelig måde;
 • er involveret i andre aktiviteter, som OKEx anser for skadelige for markedets generelle trivsel.

OKEx forbeholder sig også ret til at foretage handlinger, herunder men ikke begrænset til at lukke dine konti, begrænse handel, standse handel, annullere transaktioner og tilbagevendende transaktioner for at eliminere eventuelle negative virkninger for markedets generelle trivsel. OKEx hæfter ikke for ethvert tab, der opstår, når en sådan handling mod dig sker.

6. Skadesløsholdelse

6.1 Du skal skadesløse OKEx for handlinger relateret til din OKEx-konto og din brug af Tjenesten.

6.2 Du accepterer hermed at forsvare, skadesløsholde og holde OKEx uskadet fra ethvert krav eller krav (inklusive rimelige advokatsalær), der fremsættes eller pådrages af en tredjepart mod OKEx på grund af eller som følge af din overtrædelse af denne aftale, din forkert brug af Tjenesten , din overtrædelse af enhver lov eller rettighederne til en tredjepart og / eller handlinger eller passivitet fra en tredjepart, som du giver tilladelse til at bruge din OKEx-konto eller få adgang til vores websted, software, system (inklusive ethvert netværk og servere, der bruges til levere nogen af ​​Tjenesten), der drives af os eller på vores vegne eller nogen af ​​Tjenesterne på dine vegne.

7. Diverse

7.1 Indholdet af denne Aftale inkluderer også OKEx’s forskellige systemspecifikationer, andre aftaler eller regler i bilaget til denne Aftale, Option Guide og andre relevante aftaler og regler vedrørende den Service, som OKEx fra tid til anden kan udstede. Når ovenstående indhold er officielt frigivet, er det en integreret del af denne aftale, og du skal også overholde den. I tilfælde af konflikt mellem ovennævnte indhold og denne aftale har denne aftale forrang, hvis der ikke fremsættes modsatte udtalelser.

7.2 OKEx forbeholder sig retten til ensidigt at ændre denne aftale (inklusive ovenstående indhold), hvis det er nødvendigt. En sådan ændring kan ske når som helst uden forudgående varsel. I tilfælde af ændringer foretages det reviderede indhold straks på OKEx’s hjemmeside. Kontroller de seneste oplysninger, der er offentliggjort deri, for at informere dig selv om eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til Tjenesten efter udstationering af eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer. Hvis du ikke accepterer det reviderede indhold, skal du stoppe med at bruge de relaterede tjenester.

7.3 Du bør læse Aftalen og ethvert dokument, der henvises til i dem, meget nøje. Hvis der er noget, du ikke forstår i aftalen og ethvert dokument, der henvises til heri, skal du diskutere dette med OKEx og søge den nødvendige afklaring. Enhver formel kommunikation med dig gennemføres via elektronisk post, medmindre andet er instrueret. Dokumenter vil blive sendt til dig med elektronisk post, og du skal søge at sende alle dokumenter til os på samme måde. Du kan også kontakte os telefonisk. Enhver formel kommunikation med dig sker, medmindre andet er aftalt, på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelsksprogede version af aftalen eller sådan kommunikation og enhver oversættelse af aftalen eller sådan kommunikation (alt efter hvad der er relevant) på et fremmed sprog, har den respektive engelske version forrang. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kommunikation og Aftalen har Aftalen forrang.

7.4 Oprettelse, gyldighed, forklaring, ændring, udførelse og tvistbilæggelse af denne brugeraftale er underlagt lovene på Seychellerne.

7.5 Hvis der er uenighed mellem en bruger og OKEx, bør begge parter prøve at udarbejde en løsning gennem forhandlinger. Men hvis forsøget mislykkes, bør begge parter være enige om at løse uenigheden eller tvisten gennem Seychellernes retsvæsen.

7.6 Alle overskrifter i denne aftale er kun til læsning og berører ikke dens fortolkning.

7.7 Denne Aftale gælder ikke for brugere af Options Trading Simulation.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map